Privacy Policy

Kinderopvang Stap voor Stap’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
  Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  willen wijzen en deze respecteren.

Als ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit
via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden

 • Communicatieve doeleinden

 • Ter nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding van uw kind bij ‘Kinderopvang Stap voor Stap’, waardoor het gebruik
  kan maken van onze opvang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ de volgende
persoonsgegevens van u en/of uw kind vragen:

 • titel

 • naam

 • adres

 • postcode/woonplaats

 • land

 • burgerlijke staat

 • geboortedatum

 • telefoonnummers en noodnummers

 • emailadres

 • burgerlijke staat

 • gezinssituatie

 • geslacht

 • etnische afkomst

 • religieuze opvatting

 • burgerservice-nummer

 • opleidingsachtergrond/werkgever/beroep

 • gezondheid (huisarts, zorgverzekering, polisnummer)

Uw persoonsgegevens worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode naar gelang het kind/de ouders gebruik maken van onze diensten. Indien een kind wordt uitgeschreven, hanteren wij een bewaartermijn van een half jaar.
Betreffende de financiële administratie hanteren wij een bewaartermijn voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam

 • tussenvoegsel

 • achternaam

 • emailadres

Uw persoonsgegevens worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is

Wij willen u erop wijzen dat het mogelijk is om u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de website van ‘Kinderopvang Stap voor Stap’: www.kinderopvangstapvoorstap.nl

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam

 • tussenvoegsel

 • achternaam

 • telefoonnummer

 • emailadres

 • geboortedatum

 • salarisgegevens

 • kopie ID

 • kopie diploma’s

 • VOG

 • BSN-nummer

 • bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft, met uitloop naar 2 jaar, en daarna
  alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de (financiële) administratie

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het afhandelen van subsidie aanvragen bij de Gemeente

 • het onderhouden van contacten met de Basisschool, Peuterspeelzaal,
  consultatiebureau

 • op grond van wet- en regelgeving (toezichthouders, GGD, belastingdienst en andere
  wettelijke instanties)

 • indien genoodzaakt; als er sprake is van een betalingsachterstand nemen wij contact
  op met een incassobureau

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben alle redelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers die namens ‘Kinderopvang Stap voor Stap’ van uw gegevens kennis
  kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • We vermelden geen persoonsgegevens in notulen/op de agenda van de vergadering

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten

 • We evalueren onze maatregelen

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem
dan contact met ons op!

Aanpassingen Privacy Policy
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen.
Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Contactgegevens

‘Kinderopvang Stap voor Stap’
Schoolstraat 14
5476 KK Vorstenbosch
06-13055201
contact@kinderopvangstapvoorstap.nl
www.kinderopvangstapvoorstap.nl

Inschrijven

Je kunt je kind direct bij ons inschrijven. Vul hiervoor het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op!

Inschrijven
a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then